Podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY KURZŮ

Smluvní podmínky studijních a vzdělávacích kurzů a všech ostatních akcí a aktivit Školy interiérové architektury a designu CReATIO (dále jen Podmínky)

 


 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Provozovatelem a odborným garantem Školy interiérové architektury a designu CReATIO (dále jen "CReATIO") je Ing. Martin Čermák, Na Ovčinách 2, Praha 7, 170 00, IČ: 04634446, č.ú. 270 270 000/2010 (Fio Banka a.s.), www.Creatio.cz, www.skola-interier-design.cz (dále jen "Provozovatel").

 1. Pro účely těchto Podmínek se následujícími pojmy rozumí:
 2. "AŠKZ" – souhrnná zkratka pro akce, školení, kurzy nebo zkoušky profesní kvalifikace autorizovanou osobou pořádané CReATIO, jejichž nabídka s uvedením termínu, obsahu, délky trvání, ceny a případných podmínek doplňující tyto smluvní podmínky je uvedena na webových stránka Provozovatele;

 3. "Zájemce" – osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba, která má zájem o absolvování AŠKZ;

 4. "Frekventant" – osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba, která je účastníkem AŠKZ, a která pro tento účel uzavřela s Provozovatelem smlouvu;

 5. "Smlouva" – smluvní závazek, jejímž uzavřením se Provozovatel zavazuje zorganizovat, realizovat a zajistit účastnické místo Zájemci v AŠKZ a Zájemce se zavazuje Provozovateli včas a řádně zaplatit sjednanou cenu;

 6. "Registrační poplatek" – finanční částka, jejímž uhrazením Zájemce závazně potvrzuje zájem o účast na AŠKZ. Výše registračního poplatku je odvislá od druhu AŠKZ a je vždy součástí podmínek příslušného AŠKZ.


 

I. REGISTRACE

 1. Zájemce je povinen se k účasti na AŠKZ registrovat. Bez registrace nelze Zájemce zapsat do příslušného kurzu/akce. Registrace je plně provedena splněním dvou částí procesu registrace, a to:
  1. Zasláním registračních údajů dle odst. 2 tohoto článku Podmínek a;

  2. Připsáním nevratného registračního poplatku uhrazeného Zájemcem na účet Provozovatele.

 1. Zaslání registračních údajů je možné provést:

  1. vyplněním a zasláním on-line formuláře na webových stránkách www.creatio.cz

  2. zasláním emailu na adresu: registrace@creatio.cz s uvedením "Registrace" v předmětu zprávy, kdy v textu zprávy jsou obsaženy tyto údaje:

(i) pro fyzickou osobu:

Název kurzu/akce, termín kurzu/akce (je-li vypsán), celé jméno a příjmení Zájemce, trvalé bydliště Zájemce, korespondenční adresa Zájemce (je-li odlišná od trvalého bydliště), telefon Zájemce a emailová adresa Zájemce, bankovní spojení Zájemce. Všechny uvedené položky jsou povinné.

(ii) pro právnickou osobu

Název kurzu/akce, termín kurzu/akce (je-li vypsán), název právnické osoby Zájemce, IČ, DIČ, sídlo Zájemce, korespondenční adresa Zájemce, kontaktní osoba Zájemce, telefon Zájemce a emailová adresa Zájemce, bankovní spojení Zájemce, celé jméno a příjmení budoucích Frekventantů, popř. dalších účastníků AŠKZ. Všechny uvedené položky jsou povinné.

 1. Dojde-li Provozovateli vyšší počet registrací, než je kapacita kurzu, bude k nim přistupovat v došlém pořadí, přičemž rozhodující je datum připsání Registračního poplatku na účet Provozovatele. Registrace, které budou nad limit volných míst, má provozovatel právo odmítnout nebo nabídnout Zájemci náhradní řešení.

 2. Provozovatel tímto Zájemce a Frekventanty informuje, že je ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") správcem jejich osobních údajů, a že tyto osobní údaje zpracovává jednak v rozsahu a způsobem, který je nezbytný pro splnění smlouvy (popř. včetně údajů nezbytných pro předsmluvní vyjednávání), jejíž jsou Zájemci a Frekventanti stranou (a to v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a dále v rozsahu nezbytném pro splnění právních povinností Provozovatele (v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Bližší informace o zpracování osobních údajů Zájemců a Frekventantů jsou dostupné na: https://www.skola-interier-design.cz/gdpr/


 

II. VZNIK SMLOUVY

 1. Mezi Zájemcem a Provozovatelem vznikne Smlouva, jestliže jsou splněny všechny následující podmínky:

  1. Zájemce je řádně registrován, tj. splnil všechny podmínky registrace v souladu s těmito Podmínkami;

  2. Provozovatel Zájemci písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty potvrdil účastnické místo v kurzu;

  3. Zájemce řádně zaplatil cenu kurzu resp. zálohu na cenu kurzu, je-li kurzovné placeno ve více splátkách, co do výše i termínu splatnosti v souladu s těmito Podmínkami a podmínkami příslušného AŠKZ.

 1. Nejsou-li splněny všechny podmínky uvedené v odst. 1. tohoto článku, Smlouva mezi Klientem a Provozovatelem nevznikne.

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit účastnické místo v kurzu (neumožnit vznik Smlouvy dle těchto Podmínek) Zájemci bez udání důvodu.

 3. V případě, že k uzavření Smlouvy mezi Zájemcem a Provozovatelem na příslušný AŠKZ nedojde z důvodu na straně Zájemce, a je-li na příslušný AŠKZ současně zaplacen Registrační poplatek, tento poplatek se Zájemci nevrací. V případě, že k uzavření Smlouvy mezi Zájemcem a Provozovatelem na příslušný AŠKZ nedojde z důvodu na straně Provozovatele (např. překročení kapacity příslušného AŠKZ, nepotvrzení účastnického místa), a je-li na příslušný AŠKZ současně zaplacen Registrační poplatek, je tento poplatek vratný v plné výši do 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost bránící uzavření Smlouvy.


 

III. PODMÍNKY ÚČASTI V AŠKZ

 1. Frekventant, popř. jiný účastník příslušného AŠKZ musí být schopen plynně komunikovat slovem i písmem v jazyce českém nebo slovenském. U některých AŠKZ lze dohodnout komunikaci v jazyce anglickém, tato možnost však není nároková a závisí na posouzení Provozovatele.

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu konání AŠKZ vyloučit Frekventanta, popř. jiného účastníka příslušného AŠKZ, který závažným způsobem či opakovaně porušuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jiné obecně závazné předpisy, pokyny lektora nebo zástupce Provozovatele, ustanovení čl. III odst. 4 těchto Podmínek, dobré mravy nebo svým chováním omezuje či znemožňuje řádný průběh AŠKZ, případně jím poškozuje ostatní účastníky kurzu. Právo na slevu nebo vrácení zaplacené ceny kurzu nebo její části v tomto případě Frekventantovi nevzniká.

 3. Je důrazně zakázáno, aby Frekventant či jiný účastník příslušného AŠKZ byl v době konání AŠKZ pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, anebo je v průběhu AŠKZ konzumoval. Takové jednání se považuje za porušení dobrých mravů a zakládá právo Provozovatele na vyloučení příslušného Frekventanta či jiného účastníka příslušného AŠKZ dle předchozího odstavce těchto Podmínek.

 4. Je výslovně zakázáno bez předchozího PÍSEMNÉHO souhlasu Provozovatele v průběhu konání AŠKZ pořizovat jakékoliv audiovizuální nahrávky, fotografovat nebo pořizovat kopie jakýchkoliv studijních materiálů, formulářů či jiných pomůcek, sloužících k výuce. Rovněž je výslovně zakázáno jakýmkoliv způsobem rozšiřovat vše, co lze spravedlivě považovat za know-how nebo duševní vlastnictví Provozovatele. Za jednání účastníků příslušného AŠKZ, které by bylo v rozporu s tímto článkem, zodpovídá vždy ten Frekventant, který daného účastníka na příslušný AŠKZ vyslal.


 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Výše ceny a platební podmínky příslušného AŠKZ je uvedena konkrétně pro každou jednotlivou akci AŠKZ na webových stránkách provozovatele.

 2. Registrace je účinná okamžikem připsání Registračního poplatku na účet Provozovatele. Provozovatel účastnické místo v příslušném AŠKZ Frekventantovi, resp. jinému účastníkovi zajistí po připsání Registračního poplatku na svůj účet. Registrační poplatek je nevratný.

 3. Platba v hotovosti jakékoliv části ceny AŠKZ není možná.

 4. Není-li uvedeno v podmínkách příslušného AŠKZ jinak, je cena kurzovného za AŠKZ splatná takto:

  1. cena hrazená jednorázově má splatnost nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem příslušného AŠKZ a zároveň nejpozději do 15 dní od podání přihlášky, podle toho, co nastane dříve;

  2. cena hrazená ve dvou platbách, tj. záloze a doplatku, má splatnost zálohy nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem (prvním dnem konání) příslušného AŠKZ a zároveň nejpozději do 15 dní od podání přihlášky, podle toho, co nastane dříve. Splatnost doplatku je nejpozději 15 kalendářních dní od začátku (prvním dnem konání) příslušného AŠKZ;

  3. cena hrazená ve čtyřech platbách (dvouleté kurzy) se hradí ve třech zálohách a doplatku a má splatnost (i) první zálohy nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem (prvním dnem konání) příslušného AŠKZ  a zároveň nejpozději do 15 dní od podání přihlášky, podle toho, co nastane dříve; (ii) splatnost druhé zálohy nastává nejpozději 15 kalendářních dní od začátku (prvního dne konání) příslušného AŠKZ; (iii) splatnost třetí zálohy nastane po uplynutí lhůty 250 kalendářních dnů od začátku (prvního dne konání) příslušného AŠKZ a (iv) splatnost doplatku nastane po uplynutí lhůty 360 kalendářních dní od začátku (prvního dne konání) příslušného AŠKZ.

 1. Platba za zkoušku (ať už samostatně či v rámci jiného AŠKZ) má splatnost nejpozději 45 kalendářních dnů před datem prvního dne této zkoušky, není-li v podmínkách AŠKZ uvedeno jinak (např. zkouška zahrnuta v ceně AŠKZ).

 2. Odlišnou splatnost ceny AŠKZ včetně splátkových kalendářů lze sjednat pouze ve formě písemné dohody mezi Provozovatelem a Zájemcem.

 3. K datu splatnosti musí být příslušná platba připsána na účet Provozovatele.

 4. Při neuhrazení ceny za AŠKZ Frekventantem řádně a včas co do výše a termínu má Provozovatel právo odmítnout Frekventantovi účast na příslušné AŠKZ. Tím není dotčena povinnost na úhradu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, byla-li tato uzavřena.

 5. Zrušení účasti na AŠKZ Zájemcem, Frekventantem či jiným účastníkem AŠKZ je vždy zatíženo storno poplatkem, který je co do výše roven souhrnu veškerých plateb, na jejichž úhradu Provozovateli vznikl podle těchto Podmínek nárok, a to bez ohledu na skutečnost, zda Zájemce, Frekventant či jiný účastník AŠKZ svou povinnost k jejich úhradě již splnil či nikoli.


 

V. ZRUŠENÍ ČI ZMĚNA ZÁVAZKU

 1. Provozovatel má právo jednostranným právním jednáním zrušit konání příslušné AŠKZ před jejím započetím (tj. odstoupit od Smluv uzavřených s Frekventanty) v případě, že:

  1. nebyla uzavřena Smlouva s minimálním počtem Zájemců o účasti v AŠKZ (podlimitní obsazenost), jejichž počet je uveden v popisu AŠKZ;

  2. Provozovateli brání v konání AŠKZ překážka, kterou nezavinil, a která znemožňuje konání AŠKZ. Za takové překážky se považují překážky způsobené vyšší mocí, nebo nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vedoucí k nemožnosti plnění nebo z nich vyplývající změny okolností, za kterých byla Smlouva uzavřena;

  3. lektor příslušného kurzu je v pracovní neschopnosti, nebo mu v jeho vedení brání srovnatelně závažná příčina.

 1. V případě, že nastane skutečnost uvedená v předchozím odstavci těchto Podmínek, Provozovatel vrátí Frekventantovi veškerá finanční plnění, která byla Frekventantem Provozovateli poskytnuta a to včetně Registračního poplatku na bankovní účet Frekventanta a to nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení Provozovatele o zrušení konání příslušného AŠKZ před jeho započetím dle předchozího odstavce těchto Podmínek.

 2. Provozovatel má právo jednostranným právním jednáním změnit termín konání příslušného AŠKZ, respektive části AŠKZ a to i bez udání důvodu. V případě, že nastane skutečnost zde uvedená, a Frekventant do pěti kalendářních dnů od oznámení Provozovatele o změně termínu prokazatelným způsobem sdělí Provozovateli skutečnost, že se z výše uvedeného důvodu AŠKZ respektive části AŠKZ nemůže zúčastnit, vrátí Provozovatel Frekventantovi na jeho bankovní účet finanční plnění respektive poměrnou část finančního plnění, která byla Frekventantem Provozovateli poskytnuta a to nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení Frekventanta o jeho neúčasti. Dojde-li ke změně termínu pouze části příslušného AŠKZ (u dlouhodobých AŠKZ), tzn. Frekventant část příslušného AŠKZ absolvuje nebo může absolvovat v původním termínu, Registrační poplatek se nevrací, v opačném případě je vrácen i Registrační poplatek. Neoznámí-li Frekventant Provozovateli svoji neúčast v uvedeném termínu, cena za AŠKZ resp. příslušnou část AŠKZ se nevrací.

 3. Provozovatel má právo jednostranným právním jednáním zrušit část konání AŠKZ v průběhu konání AŠKZ (tj. odstoupit od Smluv uzavřených s Frekventanty) v případě, že:

  1. Provozovateli brání v pokračování konání AŠKZ překážka, kterou nezavinil, a která znemožňuje konání AŠKZ. Za takové překážky se považují překážky způsobené vyšší mocí, nebo nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vedoucí k nemožnosti plnění nebo z nich plynoucí změny okolností, za kterých byla Smlouva uzavřena;

  2. Lektor kurzu je v pracovní neschopnosti nebo mu v jeho vedení brání srovnatelně závažná příčina.

 1. V případě, že nastane skutečnost uvedená v předchozím odstavci těchto Podmínek, vrátí Provozovatel Frekventantovi na jeho bankovní účet poměrnou část finančního plnění, která byla Frekventantem Provozovateli poskytnuta, a to nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení Provozovatele o zrušení části konání AŠKZ. Registrační poplatek se v takovém případě nevrací.

 2. Provozovatel může odstoupit od Smluv uzavřených s Frekventanty s právními účinky od doručení takového oznámení o odstoupení od smlouvy, jestliže Frekventant nezaplatil řádně a včas zálohu či doplatek za příslušnou AŠKZ nebo Frekventant porušil podmínky účasti v AŠKZ dle ustanovení čl. IV. odst. 2 až 4 těchto Podmínek. V tomto případě Frekventantovi nárok na vrácení již poskytnutého plnění nevzniká; nároky Provozovatele vzniklé do zániku příslušné Smlouvy tím nejsou dotčeny.

 3. Frekventant může odstoupit od Smlouvy výhradně z důvodů daných zákonem. V takovém případě se vždy jedná o odstoupení od smlouvy s právními účinky od doručení takového oznámení o odstoupení od smlouvy. V takovém případě bude Frekventantovi na jeho bankovní účet vrácena poměrná část finančního plnění, která byla Frekventantem Provozovateli poskytnuta, a to nejpozději do 10 pracovních dní od podepsání Dohody o vyrovnání vzájemných závazků mezi Provozovatelem a Frekventantem. Registrační poplatek se v takovém případě nevrací. Odstoupení od smlouvy je možno provést výhradně doporučeným dopisem na adresu sídla Provozovatele. Rozhodujícím datem pro právní účinky odstoupení od smlouvy je okamžik převzetí zásilky Provozovatelem nebo uplynutí lhůty deseti pracovních dnů od odeslání zásilky, podle toho, co nastane dříve.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu konkrétního obsahu, náplně nebo způsobu výuky příslušného AŠKZ oproti uveřejněnému programu AŠKZ, tj. zejména, nikoliv však výlučně, délky jednotlivých částí vícedenního kurzu, pořadí výuky jednotlivých částí kurzu, osob vyučujících (lektorů a partnerů) apod. Účel příslušného AŠKZ  (tj. zaměření kurzu, zkoušky a certifikáty vydávané absolventům) však musí být v takovémto případě zachován a celková hodinová dotace AŠKZ musí být stejná nebo vyšší.  Na uvedenou úpravu má Provozovatel bez dalšího právo a tato úprava se nepovažuje za změnu ani porušení Smlouvy mezi Frekventantem a Provozovatelem.

 5. Nemůže-li se Frekventant nebo jiný účastník AŠKZ z důvodu, který není na straně Provozovatele zúčastnit příslušného AŠKZ (nebo části AŠKZ) nebo se na příslušný AŠKZ (nebo část AŠKZ) nedostaví, poskytnuté finanční plnění se nevrací, nedohodnou-li se Provozovatel a Frekventant písemnou dohodou jinak. Tím není dotčena povinnost na úhradu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, byla-li uzavřena.

 6. Nemůže-li se Frekventant nebo jiný účastník AŠKZ z důvodu, který není na straně Provozovatele zúčastnit příslušného AŠKZ (nebo části AŠKZ) nebo se na příslušný AŠKZ (nebo část AŠKZ) nedostaví, nevzniká Frekventantovi nárok na jakékoliv náhradní plnění a Provozovateli nevzniká povinnost jakékoliv náhradní plnění poskytnout.


 

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Mezi Frekventantem a Provozovatelem se výslovně ujednává, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele:

  1. je zakázáno na všech AŠKZ pořizovat jakékoliv audiovizuální nahrávky, fotografovat nebo pořizovat kopie jakýchkoliv studijních materiálů, formulářů či jiných pomůcek, sloužících k výuce;

  2. nesmí být žádná část výuky AŠKZ, prezentace AŠKZ, výukových materiálů (a to i takových, na která mají autorská práva třetí osoby) užívaných při AŠKZ šířena ani sdílena, a to jakýmkoliv způsobem a formou, zejména, nikoliv však výlučně, formou fotografií, audiovizuálních záznamů, sociálních sítí, elektronické pošty, internetové nebo jiné prezentace apod.

  3. je výslovně zakázáno jakýmkoliv způsobem rozšiřovat vše, co lze spravedlivě považovat za know-how nebo duševní vlastnictví Provozovatele;

  4. je zakázáno jakýmkoliv způsobem užívat ochranných známek Provozovatele nebo třetích osob, spojených s aktivitami při AŠKZ.

 1. Frekventant bere na vědomí, že materiály a pomůcky, které obdržel v rámci AŠKZ mohou sloužit výhradně pro jeho osobní potřebu pro účely jeho vzdělávání. Jejich jiné využití, zejména, nikoliv však výlučně, jejich komerční využití, využití k finančnímu prospěchu, nebo přenechání k využívání třetím osobám je podmíněno předchozím písemným souhlasem Provozovatele.

 2. Jestliže Frekventant v souvislosti s porušením ustanovení tohoto článku Podmínek získá majetkový prospěch, má Provozovatel právo, aby mu Frekventant celý takto získaný prospěch vydal. Pokud vznikne Provozovateli v této souvislosti škoda, má právo rovněž na náhradu škody. Tím nejsou dotčena ostatní práva Provozovatele zejména práva autorská.

 3. Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za aplikaci znalostí získaných Frekventanty, popř. jinými účastníky v rámci AŠKZ.

 4. Je-li některé z ustanovení těchto Podmínek v rozporu s platnými zákonnými předpisy, nemá tato skutečnost vliv na platnost Podmínek jako celku.

 5. Těmito Podmínkami se řídí práva a povinnosti stran týkající se všech AŠKZ, nedohodne-li se Provozovatel s Frekventantem ve Smlouvě nebo v konkrétním případě jinak.

 6. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně změnit. Změna musí být uveřejněna na jeho internetových stránkách nejméně 15 dní před nabytím její účinnosti a Frekventanti na tuto změnu musí být upozorněni e-mailovým sdělením nebo jiným vhodným způsobem. Nevyjádří-li Frekventant se změnou smluvních podmínek svůj nesouhlas ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změně, platí, že se změnou souhlasí.

 7. Právní jednání týkající se změny nebo ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou vyžadují písemnou formu, ledaže jde o změnu těchto Podmínek podle odst. 7 tohoto článku Podmínek. Písemnost se doručuje na adresu Frekventanta uvedenou ve Smlouvě nebo jinou adresu, kterou Frekventant písemně sdělí. Písemnost se považuje za doručenou pátý pracovní den po jejím odeslání, ledaže ji Frekventant prokazatelně převezme dříve. Ostatní právní jednání a oznámení se zasílají e-mailem na e-mailovou adresu, kterou Frekventant uvedl ve Smlouvě nebo sdělil Provozovateli. Právní jednání učiněné prostřednictvím e-mailu se považuje za doručené třetí pracovní den po odeslání, pokud se e-mail nevrátí jako nedoručitelný. Nestanoví-li tyto Podmínky jinak, Provozovateli se doručuje za obdobných podmínek s tím, že písemnosti se doručují na adresu jeho sídla a e-mailová sdělení na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo v těchto smluvních podmínkách.

 8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 10.09. 2019. Práva a povinnosti ze Smluv uzavřených před tímto datem se řídí dosavadními smluvními podmínkami, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.