GDPR - Creatio

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsem OSVČ - Ing. Martin Čermák,Na Ovčinách 2, Praha 7, 170 00. IČ: 04634446 - , která provozuje webovou stránku www.CReATIO.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 603169597  nebo na e-mailu: office@creatio.cz.

 

Prohlašujeme

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněného zájmu či uděleného souhlasu
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy

Pro organizaci workshopů, školení, kurzů potřebujeme k plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon a číslo bankovního účtu pro identifikaci plateb. V případě kurzů akreditovaných MŠMT zpracováváme ze zákona osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum, narození, místo narození. Zároveň uchováváme data o druhu, datu a délce trvání absolvováného workshopu, školení, kurzu, kopii listin vydaných k účelu potvrzení absolvování kurz workshopu, školení, kurzu u a je-li součástí kurzová práce, pak ji. Vše výše uvedené po celou dobu výkonu OSVČ.

Zkoušky profesní kvalifikace autorizovanou osobou

Pro vyhovění zákonných povinností zkoušek potřebujeme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datum narození, místo narození a rodné číslo. Zároveň uchováváme data o všech skutečnostech spojených se zkouškou, tj. odevzdané práce, datum a místo zkoušky, profesi, výsledek zkoušky, kopii osvědčení. Vše výše uvedené po celou dobu výkonu OSVČ. Veškerá výše uvedená data poskytujeme v rámci zákonné povinnosti Ministerstvu průmyslu ČR a Ministerstvu školství ČR.

vedení účetnictví:

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Daňové doklady archivujeme ze zákona 5let.

marketing – zasílání e-mailů s informacemi a pozvánkami

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte na našich stránkách a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu tří let od poslední objednávky. V případě, že se přihlásíte na  „posezení při kávě a čaji“ nebo nás kontaktujete přes webové rozhraní na našich stránkách, považujeme Vás také za naše zákazníky neboť jste svobodně projevili zájem o naše služby.

Ve všech případech můžete tento souhlas odvolat zasláním nesouhlasu na email office@CReATIo.cz

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Údaje uchovávané v papírové formě jsou v uzamčené, k tomuto účelu určené skříni v uzamčené kanceláři pod dozorem EZS.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit minimálně stejně jako já a na dané zpracování se specializují.
Nyní je to poskytovatel následující platformy: Active24 s.r.o. (webhosting), Google Ireland Limited (Emailing, Cloud).

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budu při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vyžaduje-li to charakter služby, kterou Vám poskytuji, budete požádáni o souhlas s předáním Vašich osobních údajů třetí straně v tomto dokumentu neuvedené. Součástí souhůasu bude uvedení identifikačních údajů třetí strany, rozsah poskytovaných dat a důvod, proč jste o souhlas žádáni. Bez poskytnutí tohoto souhlasu nebudou žádné vaše osobní údaje vydány jiné třetí straně.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: office@creatio.cz.
Máte 
právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky 
právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 21 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte 
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zasílání aktualit omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – vaše data Vám dodáme do 21 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 40 dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s informacemi a pozvánkami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu.
V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů zasláním nesouhlasu na email office@CReATIO.cz

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24.5.2018.

Martin Čermák v.r.