Certifikát - Creatio

Certifikát

CERTIFIKACE

Veškeré naše dlouhodobé kurzy jsou ukončeny zkouškou autorizovanou osobou dle zákona 179/2006 o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a v souladu s Národní soustavou kvalifikací (NSK), absolvent při úspěšném složení zkoušky obdrží Osvědčení o získání příslušné profesní kvalifikace. Kromě toho absolvent všech našich kurzů obdrží diplom naší školy, který potvrzuje úspěšné studium tohoto kurzu s uvedením názvu a obsahu kurzu včetně rozpisu absolvovaných předmětů a odkazu na zkoušku profesní kvalifikace, je-li v příslušném kurzu vykonávána. Pokud má příslušný kurz akreditaci MŠMT, obdrží absolvent rovněž příslušný Certifikát o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT.

  

Je nějaký rozdíl mezi kurzy s čistou akreditací Designér/ka interiérů a kurzy akreditovanými jako Interiérový poradce a zakončenými zkouškou autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Interiérový poradce?

Předně jde o výuku téhož. Ano, název profese interiérový poradce nezní na první pohled zdaleka tak atraktivně jako designér, ale byl takto ustanoven v rámci názvosloví NSK.

Kurzy s tzv. čistou akreditací Designér/ka interiérů jsou postaveny volně autorem kurzu tak, aby odpovídaly jeho názoru na potřebný obsah výuky, rozsah výuky není taxativně dán. Současně se představa autora musí protnout s názorem akreditační komise MŠMT, aby mu byla akreditace udělena. Náplň těchto kurzů se může lišit podle společnosti, která kurzy pořádá. Tyto kurzy NEJSOU zakončeny zkouškou profesní kvalifikace.

Kurzy s tzv. profesní akreditací Interiérový poradce vždy MUSÍ splnit standardy dané profese definované NSK, ale zároveň mohou obsahovat i cokoliv doplňující vzdělaní v oboru nad tyto standardy. Takto akreditované kurzy jsou dle vyhlášky 176/2009 Sb. VŽDY zakončeny zkouškou profesní kvalifikace 33-051-M, prováděné autorizovanou osobou.

  

K čemu mi Osvědčení o profesní kvalifikaci bude?

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací (NSK) má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.

Profesní kvalifikace, která uchazeči umožňuje zaměstnatelnost v daném povolání, umožňuje případně i získání Živnostenského listu (dle podmínek konkrétního povolání, pro živnosti volné stačí profesní kvalifikace).

  

Co to je NSK a k čemu je to dobré?

NSK nebo-li Národní soustavu kvalifikací můžeme označit jako jakýsi seznam, do kterého jsou postupně začleňovány všechny existující profese. Pro každou profesi je vytvořen standard který určuje, co by měla osoba, která tuto profesi vykonává umět a znát tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. NSK přináší transparentnost do nepřehledného množství různých osvědčení a certifikátů, které jsou v současnosti udělovány absolventům kurzů dalšího vzdělávání, a umožňuje srovnatelnost těchto osvědčení. NSK je vytvářeno MŠMT

  

Co je to profesní kvalifikace?

Profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností , které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. navrhovat koupelny, navrhovat celé interiéry, provádět technický dozor na stavbě a pod.) . Jsou to určité úzké „jednotky práce“, může jít i o jednu činnost, která však je uplatnitelná na trhu práce.

  

Jaký je rozdíl mezi akreditací rekvalifikačního kurzu MŠMT a zkouškou příslušné profesní kvalifikace?

Jedná se o dvě různé věci.

Zkouška příslušné profesní kvalifikace zajistí frekventantovi Certifikát příslušné profesní kvalifikace, který je veřejnou listinou a držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace a jako takový je zaměstnavateli uznáván - podrobněji viz dále. Tato zkouška není podmíněna absolvováním akreditovaného programu MŠMT.

Akreditace rekvalifikačního kurzu mohou být dvojí. U těch kurzů, kde zatím neexistuje schválená profesní kvalifikace, nebo u akreditací kurzů, které byly akreditovány před schválením profesní kvalifikace, akreditace zajišťuje, že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům. Cílem certifikace je vyjádřit dosažení přiměřené důvěry zaměstnavatele, že jmenovaný (certifikovaný) pracovník je způsobilý k vykonávání uvedené činnosti. Osvědčení o rekvalifikaci, vydávané na základě akreditovaného rekvalifikačního kurzu však nenahrazuje profesní kvalifikaci.

U nově akreditovaných kurzů, nebo u kurzů, kterým vypršela platnost akreditace a které připravují frekventanty na profesi, pro kterou již v rámci NSK byla schválena a zapsána profesní kvalifikace, musí být tyto kurzy zakončeny zkouškou autorizovanou osobou.

  

Pro jaké profesní kvalifikace může v současnosti CReATIO provádět zkoušky?

- Interiérový poradce - úplná profesní kvalifikace, kód 33-051-M 
- Designér koupelen - úplná profesní kvalifikace, kód 28-046-N 
- Technik pro pozemní stavby - úplná profesní kvalifikace, kód 36-131-M 

 


Zdroj: CReATIO, NSK, MŠMT, citace z oficiálních webových prezentací NSK a MŠMT