Podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY KURZŮ

Smluvní podmínky studijních a vzdělávacích kurzů a všech ostatních akcí a aktivit Školy interiérové architektury a designu CReATIO (dále jen Podmínky)

 


 

PREAMBULE

 

 1. Provozovatelem a odborným garantem Školy interiérové architektury a designu CReATIO (dále jen CReATIO) je Ing. Martin Čermák, Na Ovčinách 2, Praha 7, 170 00. IČ: 04634446, č.ú. Fio Banka a.s. 270 270 000/2010, www.Creatio.cz, www.skola-interier-design.cz (dále jen Provozovatel)

 1. Tyto smluvní podmínky mají platnost od 09. 01. 2018 do odvolání.

 2. Tyto smluvní podmínky jsou závazné pro všechny akce, školení, kurzy a zkoušky autorizovanou osobou pořádané CReATIO.

 3. Pro účely těchto podmínek se stanoví:

  1. AŠKZ – souhrnná zkratka pro akce, školení, kurzy nebo zkoušky profesní kvalifikace autorizovanou osobou pořádané CReATIO, jejichž nabídka s uvedením termínu, obsahu, délky trvání, ceny a případných podmínek doplňující tyto Smluvní podmínky je uvedena na webových stránka Provozovatele.

  2. Zájemce – fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba, která má zájem o absolvovaní AŠKZ.

  3. Frekventant – fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu a je účastníkem AŠKZ.

  4. Smlouva – smluvní závazek, jejímž uzavřením za podmínek zde uvedených, se provozovatel zavazuje zorganizovat, zrealizovat a zajistit účastnické místo zájemci v AŠKZ a Zájemce řádně zaplatit sjednanou cenu co do výše i termínu.

  5. Registrační poplatek je finanční částka, kterou Zájemce potvrzuje závazný zájem o účast v AŠKZ. Výše registračního poplatku je odvislá od druhu AŠKZ a je vždy součástí podmínek příslušného AŠKZ. V případě, že zájemce z jeho viny neuzavře smlouvu s Provozovatelem na příslušný AŠKZ, za který byl zaplacen, je nevratný. V případě, že zájemce neuzavře smlouvu s Provozovatelem na příslušný AŠKZ, za který byl registrační poplatek zaplacen z viny provozovatele (např. překročení kapacity kurzy, nepotvrzení účastnického místa), je poplatek vratný v plné výši.

  6. Není-li uvedeno jinak, je písemná komunikace prostřednictvím emailu právně závazná.

 


 

I. REGISTRACE

 1. Registrace je jedním z povinných kroků ke vzniku smlouvy mezi Provozovatelem a Zájemcem. Bez registrace nelze Zájemce zapsat do příslušného kurzu/akce. Registrace je plně provedena splněním dvou částí procesu registrace:

  1. zasláním registračních údajů dle bodu 2 tohoto odstavce

  2. připsáním nevratného registračního poplatku uhrazeného zájemcem na účet provozovatele.

 2. Zaslání registračních údajů je možné provést:

  1. Vyplněním a zasláním on-line formuláře na webových stránkách www.creatio.cz

  2. Zasláním emailu na adresu registrace@creatio.cz s uvedením v předmětu zprávy „Registrace “ a v textu zprávy tyto údaje:

   1. Pro fyzickou osobu :

    Název kurzu/akce, Termín kurzu/akce (je-li vypsán), Celé jméno Zájemce, Trvalé bydliště Zájemce, Korespondenční adresa Zájemce (je-li odlišná od trvalého bydliště), Telefon Zájemce a Emailová adresa Zájemce, Bankovní spojení Zájemce. Všechny položky jsou povinné.

   2. Pro právnickou osobu:

    Název kurzu/akce, Termín kurzu/akce (je-li vypsán), Název právnické osoby Zájemce, IČ, DIČ, Sídlo Zájemce, Korespondenční adresu Zájemce, Kontaktní osobu Zájemce, Telefon Zájemce a Emailová adresa Zájemce, Bankovní spojení zájemce , celé jméno budoucího frekventanta/ů. Všechny položky jsou povinné.

 3. Dojde-li provozovateli vyšší počet registrací, než je kapacita kurzu, bude k nim přistupovat v došlém pořadí, přičemž rozhodující je datum připsání registračního poplatku na účet Provozovatele. Registrace, které budou nad limit volných míst, má provozovatel právo odmítnout nebo nabídnout Zájemci náhradní řešení.

 4. Zasláním registračních údajů dává Zájemce souhlas Provozovateli, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, zpracovával a shromažďoval výše uvedené zaslané osobní údaje a to výhradně pro účely uzavření smlouvy a poskytování organizačních a obchodních informací Provozovatelem.

 


 

II. VZNIK SMLOUVY

 1. Mezi Zájemcem a Provozovatelem vznikne Smlouva, jestliže jsou splněny všechny následující podmínky:

  1. Zájemce je řádně registrován tj. splnil všechny podmínky registrace v souladu s těmito Podmínkami

  2. Provozovatel Zájemci písemnou formou potvrdil účastnické místo v kurzu.

  3. Zájemce řádně zaplatil cenu kurzu resp. zálohu na cenu kurzu, je-li kurzovné placeno ve více splátkách, co do výše i termínu splatnosti v souladu s těmito Podmínkami a podmínkami kurzu.

 2. Nejsou-li splněna všechna kriteria dle bodu 1) tohoto odstavce, mezi Klientem a Provozovatelem Smlouva nevznikla.

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit účastnické místo v kurzu (neumožnit vznik Smlouvy dle těchto Podmínek) Zájemci bez udání důvodu.

 


 

III. PODMÍNKY ÚČASTI V AŠKZ

 1. Frekventant musí být schopen plynně komunikovat slovem i písmem v jazyce českém nebo slovenském. U některých AŠKZ lze dohodnout komunikaci v jazyce anglickém, tato možnost však není nároková a závisí na posouzení Provozovatele.

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu konání AŠKZ vyloučit Frekventanta, který závažným způsobem či opakovaně porušuje Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jiné obecně závazné předpisy, pokyny lektora nebo zástupce Provozovatele, ustanovení čl.III odst.4 těchto Podmínek, dobré mravy nebo svým chováním omezuje či znemožňuje řádný průběh AŠKZ, případně jím poškozuje ostatní účastníky kurzu. Právo na slevu nebo vrácení zaplacené ceny kurzu nebo její části v tomto případě Frekventantovi nevzniká.

 3. Je důrazně zakázáno, aby Frekventant byl v době konání AŠKZ pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a nebo je v průběhu AŠKZ konzumoval. Takové jednání se považuje za porušení dobrých mravů a postupuje se dle přdechozího odstavce těchto Podmínek.

 4. Je výslovně zakázáno bez předchozího PÍSEMNÉHO souhlasu Provozovatele v průběhu konání AŠKZ pořizovat jakékoliv audiovizuální nahrávky, fotografovat nebo pořizovat kopie jakýchkoliv studijních materiálů, formulářů či jiných pomůcek, sloužících k výuce. Rovněž je výslovně zakázáno jakýmkoliv způsobem rozšiřovat vše, co lze spravedlivě považovat za knowhow nebo duševní vlastnictví Provozovatele.

 


 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Výše ceny a platební podmínky příslušného AŠKZ je uvedena konkrétně pro každou jednotlivou akci AŠKZ na webových stránkách provozovatele.

 2. Úhrada registračního poplatku má odkladné účinky pro proces registrace a zajištění účastnického místa v kurzu a jeho splatnost je na Zájemci. Registrační poplatek je nevratný.

 3. Platba v hotovosti jakékoliv části ceny AŠKZ není možná.

 4. Není-li uvedeno v podmínkách příslušného AŠKZ jinak, má cena kurzovného za AŠKZ

  1. placená najednou v jedné platbě splatnost nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem AŠKZ a zároveň nejpozději do 15 dní od podání přihlášky, podle toho, co nastane dříve

  2. placená ve dvou platbách, tj. záloze a doplatku: splatnost zálohy nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem (prvním dnem konání) AŠKZ  a  zároveň nejpozději do 15 dní od podání přihlášky, podle toho, co nastane dříve. Splatnost doplatku je nejpozději 60 kalendářních dní od začátku (prvním dnem konání) AŠKZ

  3. placená ve čtyřech platbách (dvouleté kurzy), tj. třech zálohách a doplatku: splatnost zálohy nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem (prvním dnem konání) AŠKZ  a  zároveň nejpozději do 15 dní od podání přihlášky, podle toho, co nastane dříve , splatnost druhé zálohy nejpozději 60 kalendářních dní od začátku (prvním dnem konání) AŠKZ, splatnost třetí zálohy 300 kalendářních dní od začátku (prvním dnem konání) AŠKZ a splatnost doplatku 360 kalendářních dní od začátku (prvním dnem konání) AŠKZ

 5. Platba za zkoušku (ať už samostatně či v rámci jiného AŠKZ) má splatnost nejpozději 45 kalendářních dnů před datem prvního dne zkoušky.

 6. Jiné splatnosti ceny AŠKZ včetně splátkových kalendářů se nevylučují, jsou však platné výhradně za předpokladu uzavření písemné dohody mezi Provozovatelem a Zájemcem o výjimce z těchto Podmínek.

 7. Datem splatnosti se rozumí den připsání platby na účet Provozovatele.

 8. Při neuhrazení ceny za AŠKZ Frekventantem řádně a včas co do výše a termínu má Provozovatel právo odmítnout Frekventantovi účast na AŠKZ. Tím není dotčena povinnost na úhradu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, byla - li uzavřena.

 9. Storno účasti na AŠKZ je vždy zatíženo storno poplatkem, který je co do výše roven již provedeným platbám dle tohoto odstavce.

 

V. ZRUŠENÍ ČI ZMĚNA ZÁVAZKU

 1. Provozovatel má právo jednostranným právním úkonem zrušit konání AŠKZ od počátku (tj. odstoupit od smluv ex tunc) v případě, že:

  1. nebyla uzavřena Smlouva s minimálním počtem Zájemců o účasti v AŠKZ (podlimitní obsazenost), jejichž počet je uveden v popisu AŠKZ

  2. Provozovateli brání v konání AŠKZ překážka, kterou nezavinil, a která znemožňuje konání AŠKZ. Za takové překážky se považují překážky způsobené vyšší mocí, nebo nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vedoucí k nemožnosti plnění nebo z nich vedoucím změnám okolností, za kterých byla Smlouva uzavřena

  3. Lektor kurzu je v pracovní neschopnosti

  V případě , že nastane skutečnost zde uvedená, Provozovatel vrátí Frekventantovi veškerá finanční plnění, která byla Frekventantem Provozovateli poskytnuta a to včetně registračního poplatku na bankovní účet Frekventanta a to nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení Provozovatele o zrušení konání AŠKZ od počátku.

 2. Provozovatel má právo jednostranným právním úkonem změnit termín konání AŠKZ, respektive části AŠKZ a to i bez udání důvodu. V případě, že nastane skutečnost zde uvedená, a Frekventant do pěti kalendářních dnů od oznámení Provozovatele o změně termínu prokazatelným způsobem sdělí Provozovateli skutečnost, že se z výše uvedeného důvodu AŠKZ respektive části AŠKZ nemůže zúčastnit, Provozovatel vrátí Frekventantovi finanční plnění respektive alikvótní část finančního plnění, která byla Frekventantem Provozovateli poskytnuta na bankovní účet Frekventanta a to nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení Frekventanta o jeho neúčasti. Dojde-li ke změně termínu pouze části AŠKZ (u dlouhodobých AŠKZ), tzn. Frekventant část AŠKZ absolvuje, registrační poplatek se nevrací, v opačném případě je vrácen i registrační poplatek. Neoznámí-li Frekventant Provozovateli svoji neúčast v uvedeném termínu, cena za AŠKZ resp. příslušnou část AŠKZ se nevrací.
 3. Provozovatel má právo jednostranným právním úkonem zrušit část konání AŠKZ v průběhu konání AŠKZ (tj. odstoupit od smluv ex nunc) v případě, že:

  1. Provozovateli brání v pokračování konání AŠKZ překážka, kterou nezavinil, a která znemožňuje konání AŠKZ. Za takové překážky se považují překážky způsobené vyšší mocí, nebo nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vedoucí k nemožnosti plnění nebo z nich vedoucím změnám okolností, za kterých byla Smlouva uzavřena

  2. Lektor kurzu je v pracovní neschopnosti

  V případě , že nastane skutečnost zde uvedená, Provozovatel vrátí Frekventantovi alikvótní část finančního plnění, která byla Frekventantem Provozovateli poskytnuta na bankovní účet Frekventanta a to nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení Provozovatele o zrušení části konání AŠKZ. Registrační poplatek se v takovém případě nevrací.

 4. Provozovatel může odstoupit od smlouvy ex nunc, jestliže Frekventant nezaplatil řádně a včas zálohu či doplatek za AŠKZ nebo Frekventant porušil podmínky účasti v AŠKZ dle čl. IV. Odst. 2 až 4 těchto Podmínek. V tomto případě Frekventantovi nárok na vrácení již poskytnutého plnění nevzniká.

 5. Frekventant může odstoupit od Smlouvy výhradně z důvodů daných zákonem, v takovém, případě se vždy jedná o odstoupení od smlouvy ex nunc tj. s účinky od nynějška..V takovém případě bude Frekventantovi vrácena alikvótní část finančního plnění, která byla Frekventantem Provozovateli poskytnuta na bankovní účet Frekventanta a to nejpozději do 10 pracovních dní od podepsání Dohody o vyrovnání vzájemných závazků mezi Provozovatelem a Frekventantem. Registrační poplatek se nevrací. Odstoupení od smlouvy je možno provést výhradně doporučeným dopisem na adresu sídla Provozovatele, rozhodujícím datem pro právní účinky je datum převzetí zásilky Provozovatelem nebo datum odeslání zásilky plus deset pracovních dní, podle toho, co nastane dříve.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu konkrétního obsahu, náplně nebo výuky AŠKZ oproti uveřejněnému programu AŠKZ  tj. zejména, ale ne jenom, délky jednotlivých částí vícedenního kurzu, pořadí výuky jednotlivých částí kurzu, změnu vyučujících (lektorů a partnerů) a pod.,  pokud smysl AŠKZ  (tj. zaměření kurzu, zkoušky a vydávané certifikáty absolventům)  bude zachován a celková hodinová dotace AŠKZ bude stejná nebo vyšší.  Na takovou změnu má Provozovatel výslovně právo a nejedná se tak o porušení smlouvy mezi Frekventantem a Provozovatelem.

 7. Nemůže-li se Frekventant z důvodu, který není na straně Provozovatele účastnit AŠKZ (nebo části AŠKZ) nebo se na AŠKZ (nebo část AŠKZ) nedostaví, zaplacené finanční plnění se nevrací, nedohodnou-li se Provozovatel a Frekventant písemnou dohodou jinak.  Tím není dotčena povinnost na úhradu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, byla - li uzavřena.

 8. Nemůže-li se Frekventant z důvodu, který není na straně Provozovatele účastnit AŠKZ (nebo části AŠKZ) nebo se na AŠKZ (nebo část AŠKZ) nedostaví, nevzniká Frekventantovi nárok na jakékoliv náhradní plnění a Provozovateli nevzniká povinnost poskytnout jakékoliv náhradní plnění.

 


 

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Mezi Frekventantem a Provozovatelem se výslovně ujednává, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele :

  1. je zakázáno na všech AŠKZ pořizovat jakékoliv audiovizuální nahrávky, fotografovat nebo pořizovat kopie jakýchkoliv studijních materiálů, formulářů či jiných pomůcek, sloužících k výuce.

  2. nesmí být žádná část výuky AŠKZ, prezentace AŠKZ, výukových materiálů (a to i takových, na která mají autorská práva třetí osoby) užívaných při AŠKZ šířena ani sdílena, a to jakýmkoliv způsobem a formou, zejména, ale ne jenom, formou fotografií, audiovizuálních záznamů, sociálních sítí, elektronickou poštou, užita v internetové nebo jiné prezentaci apod.

  3. je výslovně zakázáno jakýmkoliv způsobem rozšiřovat vše, co lze spravedlivě považovat za knowhow nebo duševní vlastnictví Provozovatele.

  4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem užívat ochranných známek Provozovatele nebo třetích osob, spojených s aktivitami při AŠKZ

  Frekventant bere na vědomí, že materiály a pomůcky, které obdržel v rámci AŠKZ mohou sloužit výhradně pro jeho osobní potřebu pro účely jeho vzdělávání. Jejich jiné využití, zejména, ale ne jenom, jejich komerční využití, využití k finančnímu prospěchu, nebo přenechání na využívání třetím osobám je podmíněno výslovným písemným souhlasem Provozovatele.

  Dojde-li porušením ustanovení tohoto článku k majetkovému prospěchu Frekventanta, má Provozovatel právo, aby mu Frekventant celý tento prospěch vydal. Pokud vznikne Provozovateli v této souvislosti škoda, má právo rovněž na náhradu škody. Tím nejsou dotčena ostatní práva Provozovatele zejména práva autorská.

 2. Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za aplikaci získaných znalostí v rámci AŠKZ.

 3. Je-li některé z ustanovení těchto podmínek v rozporu s platnými zákonnými předpisy, nemá tato skutečnost vliv na platnost podmínek jako celku..

 

 


 

ZVU VÁS NA KÁVU

A ČAJ ☕

Přijďte si se mnou nezávazně popovídat
o škole CReATIO, kurzech, designu,
sytému výuky a vůbec o všem, co Vás zajímá.

•  PRAHA 27.8.2019 •
(19:00 - 21:00)

•  BRNO 28.8.2019 •
(18:00 - 20:00)

ZAREGISTROVAT SE